Vai trò của lực lượng CAND trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã diễn ra Hội thảo khoa học "Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩ Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam trong tình hình mới".

Nguồn: ANTV
Đã xem:6329

Thư viện video khác