Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước
Cuốn sách Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước, tác giả Nguyễn Phú Trọng
Để công tác xây dựng Đảng thực sự là nhiệm vụ then chốt theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trước hết, phải tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao năng lực cầm quyền và năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục đổi mới tư duy về công tác xây dựng Đảng trong điều kiện mới; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng; nhận thức đúng đắn, sâu sắc quan điểm, chủ trương lớn về xây dựng Đảng, nhất là sự cần thiết và tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm trong sạch nội bộ Đảng. 

Đồng thời, Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, đặc biệt là năng lực hoạch định đường lối, chủ trương phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm Việt Nam. Các cấp bộ đảng cần bám sát tình hình, nhiệm vụ để cụ thể hóa và lãnh đạo tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ những nội dung về xây dựng Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong quá trình thực hiện cần tránh tình trạng đề ra nhiều chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng nhưng không sát, hoặc triển khai chậm, kém hiệu quả. Tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, thường xuyên bám sát sự phát triển của thực tiễn, phát hiện, ủng hộ và nhân rộng nhân tố mới, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối của Đảng.

Thực tế ở nước ta cho thấy, càng đi vào đổi mới, đi vào phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập lại càng cần phải có sự lãnh đạo của Đảng và coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đây là nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, nền độc lập tự chủ của Tổ quốc. Vào thời điểm này, chúng ta càng cần phải khẳng định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chính vì vậy mà Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Và đó cũng chính là những lý do Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Để góp phần triển khai có hiệu quả việc học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước". Cuốn sách tuyển chọn 10 bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay về công tác xây dựng Đảng, nhằm giúp các cấp, các ngành, các địa phương và tổ chức đảng có điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu, nắm vững, quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cuốn sách là tài liệu thiết thực góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu cách mạng./.
Hạnh Tống

Nguồn: Tạp chí Cộng sản


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT