Tái bản bộ Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên

Bộ tài liệu gồm 3 cuốn: 

1. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

Tài liệu nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên. Tài liệu được trình bày theo dạng các bài ngắn gọn, xúc tích:

Bài 1: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Giới thiệu khái quát sự ra đời, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 85 năm qua; những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Trình bày tóm tắt các cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ cương lĩnh đầu tiên ra đời năm 1930 đến các cương lĩnh xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: Tóm tắt nội dung của Điều lệ Đảng; tập trung phân tích một số nội dung cơ bản trong Điều lệ Đảng.

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phân tích, nhấn mạnh sự cần thiết, nội dung cơ bản và các phương pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Trình bày các điều kiện để được xét kết nạp Đảng; những nội dung phấn đấu trở thành đảng viên.

Năm bài học trên là những nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Cuối mỗi bài học là các câu hỏi có liên quan giúp cho người học hệ thống lại kiến thức, trên cơ sở đó xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Nội dung tài liệu được chia thành 10 bài, tập trung trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (bài 1); những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam (bài 2-7); nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở (bài 8); vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ đảng viên (bài 9-10). Trong mỗi bài, các vấn đề được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, liên hệ mật thiết đến nội dung có trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ví dụ, trong phần Bổ sung, phát triển về phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), tài liệu chỉ rõ “Đại hội XII của Đảng đã xác định các nhiệm vụ trụ cột của cách mạng nước ta hiện nay là: Phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; xây dựng văn hóa, con người là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên (tr.53); hoặc trong bài Xây dựng Đảng về đạo đức cũng nêu rõ: “Đại hội XII của Đảng xác định nhiệm vụ: “Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng”. Tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay” (tr.241).

So với các tài liệu được biên soạn, xuất bản trước đây, cuốn tài liệu này được bổ sung những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, giúp các đảng viên nắm rõ, hệ thống hóa những vấn đề có liên quan đến Đảng, Nhà nước, đất nước ta trong tình hình mới; đặc biệt, giúp các đảng viên mới được kết nạp xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở

Nội dung tài liệu tập trung trình bày những vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng, tổ chức cơ sở đảng; những chủ trương, đường lối của Đảng trong tình hình mới. Tài liệu gồm 6 bài:

Bài 1: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ: Trình bày hệ thống, cơ cấu, chức năng, các giải pháp để nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới; tập trung phân tích nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ.

Bài 2: Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở: Nêu lên một số vấn đề nghiệp vụ công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; vị trí, vai trò và nội dung công tác tổ chức ở chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Bài 3: Công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở: Trình bày quan điểm của Đảng chỉ đạo công tác dân vận; nội dung, phương thức dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của Đảng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Bài 4: Công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Bài 5: Công tác của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bài 6: Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở: Phân tích, nhận định bản chất, mức độ biểu hiện cũng như các quan điểm, giải pháp đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; các nội dung và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ trong cuộc đấu tranh này.

Qua sáu bài nêu trên, tài liệu đã hệ thống hóa những vấn đề quan trọng trong công tác Đảng đối với chi ủy và bí thư chi bộ, phù hợp với các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng, trong đó có văn kiện Đại hội XII của Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là công cụ quan trọng, hữu ích để cấp chi ủy, bí thư chi bộ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tống Việt

Nguồn: Tạp chí Cộng sản

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT