Nghiên cứu phật giáo dưới góc độ xã hội phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia

Tuy nằm sâu trong thế giới ý niệm của con người, nhưng tôn giáo lại có sự hội nhập đa dạng vào mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Vì vậy, hoạt động tôn giáo không bao giờ biệt lập với sự phát triển của toàn bộ xã hội. Mối quan hệ giữa Đạo và Đời gắn bó mật thiết với nhau. Nhiều yếu tố của tôn giáo trở thành những nét văn hóa truyền thống bắt rễ lâu đời trong tâm thức và đời sống văn hóa của mỗi dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X khẳng định: Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo và các vị chức sắc tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo.

Việt Nam hiện nay có 6 tôn giáo lớn được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, trong đó Phật giáo là tôn giáo lớn nhất và có số lượng tín đồ đông nhất. Về tôn giáo ở Việt Nam nói chung và Phật giáo nói riêng với tư cách là những thiết chế xã hội đã có nhiều công trình nghiên cứu khá cơ bản, nhưng chủ yếu là các công trình nghiên cứu dưới góc độ triết học, sử học, luật học, chủ nghĩa xã hội khoa học v.v... Trong một số công trình nghiên cứu ít nhiều có đề cập đến quan hệ giữa Phật giáo với văn hóa và cộng đồng; mối quan hệ giữa Phật giáo với sự biến đổi xã hội; mối quan hệ giữa Phật giáo với các tôn giáo khác như Nho giáo, Đạo giáo... Song chưa có công trình nào tập trung từ góc độ xã hội học tôn giáo để xem xét về nhận thức, thái độ và hành vi đối với Phật giáo của cộng đồng dân cư đô thị Việt Nam thời kỳ đổi mới. ở Việt Nam, xã hội học là một ngành khoa học non trẻ, đặc biệt là xã hội học tôn giáo. Mặc dù nhiều vấn đề đã nảy sinh từ các hoạt động tôn giáo cần được nghiên cứu một cách khoa học nhưng cho đến nay, phần lớn các công trình nghiên cứu tôn giáo vẫn còn thiếu phương pháp tiếp cận xã hội học thực nghiệm. Từ thực tế đó, cuốn sách “Nghiên cứu Phật giáo dưới góc độ xã hội phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia” sẽ tập trung vào nghiên cứu cả vấn đề lý luận liên quan tới đối tượng nghiên cứu của xã hội học tôn giáo và cả vấn đề thực nghiệm gắn liền với những sự kiện của đời sống tôn giáo của những cộng đồng xã hội nhất định. Trong bối cảnh của việc nghiên cứu xã hội học tôn giáo chưa được tiến hành nhiều ở nước ta, cuốn sách kế thừa chọn lọc những nghiên cứu xã hội học tôn giáo đã có trên thế giới, đặc biệt là các nghiên cứu khoa học về tôn giáo của các học giả trong nước, trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá và lý giải về thực trạng nhận thức, thái độ và hành vi đối với Phật giáo của cộng đồng dân cư ở ba thành phố lớn là Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới. Những năm gần đây, trong điều kiện Việt Nam mở cửa hội nhập, hoạt động của Phật giáo Việt Nam khởi sắc hơn, đa dạng và phức tạp hơn. Trong đó, về cơ bản, hoạt động của Phật giáo chứa đựng nhiều yếu tố tích cực phù hợp với xu thế của dân tộc theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta xây dựng đất nước giàu đẹp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mặt khác, trong hoạt động Phật giáo cũng đã nảy sinh những khía cạnh tiêu cực, những yếu tố phản tiến bộ và nhân văn đang bị các thế lực thù địch tìm mọi cách lợi dụng một số phần tử xấu, cực đoan, quá khích trong Phật giáo cũng như các tôn giáo khác nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại công cuộc đổi mới của nhân dân ta. Việc nghiên cứu Phật giáo Việt Nam trong lịch sử và hiện tại, nhằm hệ thống quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam, từ đó phân tích thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi của cộng đồng dân cư các thành phố lớn đối với Phật giáo và dự báo những xu hướng phát triển trong thời gian tới là việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiểu biết góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng Phật giáo, góp phần bảo vệ an ninh trật tự đưa đất nước ngày càng ổn định, phát triển, hoà nhập với cộng đồng thế giới.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách chuyên khảo “Nghiên cứu Phật giáo dưới góc độ xã hội phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia” của Tiến sĩ Trần Văn Trình.

PV 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT