“Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch”

Trong những năm gần đây, tình hình thực tế khu vực và quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường; quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của nước ta đang đi vào chiều sâu, vấn đề an ninh biển đảo đang đứng trước những thách thức to lớn; bên cạnh đó các thế lực thù địch ngày càng ráo riết chống phá cách mạng nước ta về nhiều mặt mà tập trung nhất là phá hoại về mặt tư tưởng. Vì vậy, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng luôn luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chiến lược, là vấn đề cấp thiết; trong đó đấu tranh bác bỏ những luận điệu thù địch, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay.

Nhằm góp phần phục vụ việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch Hội đồng Lý luận Trung ương đã xuất bản cuốn sách “Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch”. 

Nội dung cuốn sách bao gồm 28 bài viết của nhiều tác giả, phê phán các quan điểm sai trái như: “Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, cùng lắm là thế kỷ XX, không còn phù hợp trong thế kỷ XXI”; “Phải chăng chủ nghĩa Mác - Lênin là “ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây nên còn phù hợp với Việt Nam (!)”; “Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của Mác là sai lầm, lỗi thời”; “Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác đã lỗi thời, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã thay đổi bản chất, không còn là chế độ bóc lột nữa”; “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là sai lầm, bảo thủ, giáo điều”; “Có phải Đảng Cộng sản Việt Nam du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin là nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ”; “Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu bắt nguồn từ Chủ nghĩa Mác - Lênin”; “Chủ nghĩa xã hội chỉ là ảo tưởng, không bao giờ thực hiện được”; “Chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng, là chế độ cuối cùng trong lịch sử”;“Việt Nam tiến lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là trái với tự nhiên và quy luật khách quan, duy ý chí”; “Việt Nam lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sai lầm lịch sử, nhà nước nào, chế độ nào cũng được - miễn là dân giàu, nước mạnh”; “Định hướng XHCN là tù mù, hư ảo; kinh tế thị trường không  thể đi đôi với định hướng XHCN”; “Ở Việt Nam cần thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; “Cần thực hiện tam quyền phân lập trong tổ chức quyền lực nhà nước”; “Vấn đề dân chủ và đa đảng, một đảng lãnh đạo và vấn đề dân chủ”; “Vấn đề phi chính trị hóa quân đội, công an và quân đội không phải trung thành với Đảng Cộng sản; “Giai cấp công nhân không thể lãnh đạo được cách mạng trong điều kiện ngày nay, chỉ có trí thức mới lãnh đạo được”; “Đồng bào dân tộc thiểu số bị ngược đãi, phân biệt đối xử”; "Về tự do ngôn luận, tự do báo chí"…

Sách do Nhà xuất bản Lý luận chính trị quốc gia phát hành năm 2014./.

Theo www.hcm3.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT