"Lê Duẩn - một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam"

Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà chiến lược cách mạng, thao lược quân sự với những phẩm chất và tài năng kiệt xuất của dân tộc ta. Đó là một nhà lý luận chính trị sắc sảo đã có những đóng góp to lớn vào việc hình thành đường lối chiến lược cách mạng và vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng ta. Thân thế và sự nghiệp của đồng chí gắn liền với những chiến thắng vang dội của dân tộc, được nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế kính phục. Tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực và trí tuệ lớn của đồng chí có giá trị bền vững đối với lịch sử dân tộc ta.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 – 7-4-2017), nhằm khẳng định vai trò và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với cách mạng và dân tộc ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách "Lê Duẩn - một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam".

Cuốn sách gồm các bài viết mới của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang qua các thời kỳ, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị, các đồng chí từng có thời gian dài được làm việc với Tổng Bí thư Lê Duẩn...; và một số bài viết, tác phẩm được tuyển chọn trong các sách đã xuất bản.

Nội dung cuốn sách đã tập trung làm rõ tư duy sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo thực hiện sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đánh giá những cống hiến trong suốt cuộc đời cách mạng gần 60 năm, trong đó có gần 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng của đồng chí Lê Duẩn, các tác giả đã khẳng định nhiều tư tưởng lớn mà đồng chí Lê Duẩn luôn trăn trở suy nghĩ, như: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; làm chủ tập thể; xây dựng Đảng cầm quyền; xây dựng văn hóa và con người Việt Nam... đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 

Ngay trong Lời tựa của cuốn sách do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết đã nhấn mạnh: Từ đam mê lý luận, tổng kết thực tiễn, luôn suy nghĩ, tìm tòi những vấn đề mới từ cuộc sống đặt ra, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn trở thành nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã nêu một tấm gương sáng về người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc; về tình thương yêu, đoàn kết đồng chí, đồng bào; về cuộc sống trong sạch, khiêm tốn, giản dị, nhân hậu, gắn bó máu thịt với dân.

Bố cục cuốn sách gồm ba phần chính:

Phần thứ nhất: Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với Đảng và dân tộc, giới thiệu các bài viết ca ngợi tài lãnh đạo kiệt xuất, tư duy lý luận chiến lược của đồng chí Lê Duẩn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phần thứ hai: Những kỷ niệm sâu sắc về Tổng Bí thư Lê Duẩn, gồm những bài viết thể hiện tình cảm chân thành, thiêng liêng mà các đồng chí, đồng nghiệp, thế hệ đi sau viết về vị Tổng Bí thư đáng kính.

Phần thứ ba: Tư tưởng, quan điểm cơ bản của đồng chí Lê Duẩn qua một số tác phẩm tiêu biểu, lược trích một số tác phẩm tiêu biểu của đồng chí Lê Duẩn như: “Đề cương cách mạng miền Nam", "Về chiến tranh nhân dân", "Thư vào Nam", “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới",…

Cuốn sách "Lê Duẩn - một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam" là một tài liệu quý giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về quá trình đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta, về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong tiến trình cách mạng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hôm nay.

Việc nghiên cứu và vận dụng đúng các tư tưởng của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong tình hình thực tế hiện nay sẽ góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

BL

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT