Góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, trật tự, an toàn xã hội

Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về huy động sức mạnh to lớn của toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc".

Cuốn sách Góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, trật tự, an toàn xã hội gồm  286 trang, tập hợp 29 bài viết của tác giả TS. Nguyễn Mạnh Thắng từ năm 2010 đến nay về các vấn đề luật pháp, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển bền vững. Các bài viết của tác giả xuất phát từ thực tiễn tình hình an ninh chính trị của đất nước, phản ánh thực trạng công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Đây là tâm huyết, niềm tin của tác giả nói riêng và nhân dân nói chung vào sự lãnh đạo của Đảng, vào hình ảnh các chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", góp phần quan trọng vào giữ vững kỷ cương pháp luật của đất nước.

BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT