Giới thiệu sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển

Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Có thể khẳng định, trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh toát lên một giá trị hạt nhân, cốt lõi, xuyên suốt và trường tồn, đó chính là tư tưởng nhân văn cao đẹp, tư tưởng vì con người, vì sự giải phóng và phát triển toàn diện con người. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, nhiệt thành và không ngừng nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không vì mục đích nào khác ngoài độc lập cho dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, loại bỏ những cái ác, cái xấu, vì những giá trị “chân, thiện, mỹ” cho nhân dân, dân tộc và nhân loại. Ở đâu, lúc nào và đối với bất cứ ai được gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh đều cảm nhận được những tình cảm chân thành, sâu sắc, sự giản dị nhưng rất đỗi thanh cao, vĩ đại ở phong cách, đạo đức, lối sống, cử chỉ, lời nói cũng như việc làm của Người. Tư tưởng nhân văn và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn sáng mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương long trọng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển” nhằm góp phần đánh giá, làm sáng tỏ một cách sâu sắc, toàn diện những giá trị nhân văn và phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh; từ đó góp phần vận dụng sáng tạo và phát triển những giá trị nhân văn trong tư tưởng của Người vào thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay.

Hội thảo là một sự kiện khoa học lý luận - chính trị quan trọng, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học ở nhiều độ tuổi, thế hệ và ở các cơ quan, bộ, ban, ngành khác nhau trong cả nước. Các bài viết đã góp phần khẳng định và làm sáng tỏ những giá trị nhân văn và phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh trên nhiều khía cạnh: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Qua đó góp phần khẳng định giá trị và sức sống cho mọi hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Ban Tổ chức Hội thảo đã tập hợp, chọn lọc và giới thiệu các tham luận trong Kỷ yếu: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển.

Chỉ đạo biên soạn: GS,TS Tạ Ngọc Tấn

Tổ chức biên soạn: PGS,TS Lê Quốc Lý; PGS,TS Phạm Ngọc Anh; TS Lê Văn Lợi

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị, H. 2015

Số trang: 582.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Nguồn: www.hcma.vn


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT