Giới thiệu sách: Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh những vấn đề thuộc quy luật và có tính quy luật của cách mạng nước ta, đã được thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm và xác nhận. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị dân tộc mà còn có ý nghĩa thời đại, góp phần vào giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho thế kỷ hiện nay: độc lập dân tộc, dân chủ, nhân ái, khoan dung, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Chính trong khát vọng chung đó, nhân loại đang ngày càng nhắc nhiều đến tư tưởng Hồ Chí Minh.

Địa vị có một không hai trong lịch sử dân tộc của Hồ Chí Minh được xác lập và củng cố vững chắc nhờ công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại mà Người đã cống hiến cho cách mạng Việt Nam.

Người đã tìm ra đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản; đó là con đường kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, từ đó chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối, mở ra một thời đại mới vô cùng oanh liệt trong lịch sử dân tộc, thời đại Hồ Chí Minh.

Người đã có công đầu trong việc truyền bá và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, vận dụng thế giới quan và phương pháp luận Mác – Lê nin để đánh thức các tiềm năng tinh thần truyền thống Việt Nam, bồi dưỡng những nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Người đã xây dựng những tiền đề tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng của giai cấp công nhân ở Việt Nam và đã thống nhất các tổ chức cộng sản đầu tiên ở trong nước để sáng lập nên Đảng cộng sản Việt Nam. Dù ở nước ngoài hay ở trong nước, Người luôn luôn chăm sóc, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta vượt qua mọi thử thách khó khăn, đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi to lớn như ngày nay.

Người đã dày công xây đắp nên khối đoàn kết dân tộc vững chắc làm nền tảng sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù. Tư tưởng lớn của Người được diễn đạt cô đọng trong khẩu hiệu chiến lược “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên thành ngọn cờ tập hợp, vẫy gọi đối với mọi người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Người là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, đã bồi dưỡng cho họ tinh thần quyết chiến, quyết thắng, làm nên những chiến công vang dội, được cả loài người khâm phục và ca ngợi.

Người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, người đặt nền móng cho việc xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, “của dân, do dân, vì dân”.

Người là nhà chiến lược thiên tài đã cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mở ra thời kỳ sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và làm thất bại một bước chủ nghĩa thực dân mới, góp phần tác động sâu xa vào tiến trình lịch sử thế giới trong thế kỷ XX.

Người đã khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa qua chủ nghĩa tư bản, bị chiến tranh tàn phá, từng bước làm cho “người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”, để đi tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, trong đó dân là chủ, cán bộ nhà nước chỉ là công bộc của dân.

Người là nhà giáo dục vĩ đại, đã định hướng cho sự ra đời một nền văn hóa - đạo đức mới, một xã hội với nhân cách mới, góp phần cùng với Đảng đào tạo ra một thế hệ chiến sĩ cách mạng kiểu mới, từ những lãnh tụ lớp đầu cho đến đội ngũ cán bộ, chiến sĩ hoạt động ở cơ sở, tất cả một lòng một dạ sống, chiến đấu theo tấm gương của Người; tận trung với nước, tận hiếu với dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị... và chính họ đã góp phần đưa ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh đến thắng lợi rực rỡ như ngày nay.

Công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên địa vị người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà lý luận sáng tạo của cách mạng Việt Nam, được các dân tộc đang đấu tranh giải phóng và nhân loại tiến bộ hết lòng ca ngợi và khâm phục.

Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đang ở bước đầu, còn phải được tiếp tục đi sâu nghiên cứu ở tầm học thuyết, nhằm làm rõ hơn nữa cả cơ sở lý luận và thực tiễn, cả nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng vào cuộc sống, cần được lý giải một cách sâu sắc và thuyết phục hơn nữa, xứng đáng với tầm vóc của nhà tư tưởng lỗi lạc, xứng đáng với vị trí là nền tảng tư tưởng của Đảng ta và cách mạng Việt Nam. Công trình nghiên cứu của Giáo sư Song Thành được xem là một nỗ lực bước đầu theo phương hướng nói trên.

Công trình gồm ba phần lớn:

Phần thứ nhất: “Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng lỗi lạc của cách mạng Việt Nam”, gồm 3 chương. Trong phần này, tác giả tập trung làm rõ quan niệm và tiêu chí để xem xét một nhà tư tưởng, nhà lý luận; những nhân tố hình thành nên nhà tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác- Lênin; trình bày khái quát những đóng góp về tư tưởng - lý luận của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với sự phát triển của đất nước trong tương lai và ý nghĩa lớn lao đối với thời đại hiện nay.

Phần thứ hai: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - những nội dung cơ bản”, gồm 14 chương, đã tập trung phân tích các nội dung chính trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực triết học, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa – đạo đức, bao gồm: tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường Cách mạng Việt Nam; về bản chất, mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội; về con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền; tổ chức và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, thực hiện đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng và phương pháp triết học Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, văn hóa, sự nghiệp giáo dục - đào tạo; quyền con người...

Phần thứ ba: “Vận dụng, phát triển, đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống”, gồm 3 chương. Tác giả bàn về các biện pháp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, để tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành kim chỉ nam cho hành động, được vận dụng và phát triển trong điều kiện lịch sử mới. Tác giả khép lại cuốn sách bằng chương tổng luận, nhấn mạnh một lần nữa những cống hiến sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin ở Việt Nam.

Có thể thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự khái quát sâu sắc những quy luật phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 85 năm qua. Nghiên cứu và làm sáng tỏ hệ thống và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, những cống hiến sáng tạo mà Người đóng góp vào lịch sử tư tưởng dân tộc  là nhiệm vụ cơ bản, có tầm quan trọng hàng đầu nhằm đưa cách mạng Việt Nam vượt qua những thách thức, nhanh chóng vươn lên trong thời đại mới.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tác giả: GS. Song Thành

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị, H.2005

Số trang: 614

Nguồn: www.hcma.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT