Trang chủThư viện Lê QuânGiới thiệu sách

 • Sách “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh…”: Một tài liệu tham khảo hữu ích

  Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, tạo cho nhân loại bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, truyền thông. Thế kỷ XXI thực sự trở thành kỷ nguyên của công nghệ, kỹ thuật số.  

 • Những cuốn sách mang tầm tư duy lớn

  Ba cuốn sách đã tập hợp chọn lọc từ số lượng lớn các công trình nghiên cứu khoa học, các bài phát biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm trong nhiều năm, vì thế có hàm lượng chất xám cao, có giá trị chỉ đạo thực tiễn, nhất là trên lĩnh vực ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

 • Sức sống “Những việc cần làm ngay”

  Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hóa việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Báo Nhân Dân phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật xuất bản cuốn sách Sức sống “Những việc cần làm ngay” đăng trên Báo Nhân Dân của tác giả N.V.L. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 • Giới thiệu sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định, Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

 • An ninh quốc gia - Những vấn đề an ninh phi truyền thống

  Thực tế lịch sử phát triển sôi động, đa dạng và phức tạp của thế giới kể từ sau Chiến tranh lạnh đến nay khiến môi trường an ninh liên tục thay đổi. Cùng với sự phát triển trong nhận thức của con người, nội hàm khái niệm an ninh quốc gia, trong đó có an ninh phi truyền thống – một vấn đề mới xuất hiện từ thập niên 1990, cũng không ngừng được mở rộng, phát triển, với biểu hiện đặc trưng là tính đa dạng, đa tầng và đa diện. Và vì thế, đây luôn là đề tài nóng, thu hút sự quan tâm nghiên cứu đặc biệt của các nhà khoa học, các quốc gia, dân tộc.

 • Giới thiệu sách: Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc

  Từ lâu, nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng ta đã khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là “nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận kiệt xuất”. “Tư tưởng và đạo đức cao cả của Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta. Ngọn cờ chói lọi của Người mãi mãi chỉ lối cho chúng ta tiến lên phía trước”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta (1991) cũng đã trân trọng ghi vào Cương lĩnh và Điều lệ của mình: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”.

 • "Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài".

  Chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng đối với mỗi quốc gia. Quá trình đấu tranh để dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam dẫu có lúc thăng trầm, những bước thịnh suy, song đã hun đúc nên truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất để gìn giữ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cả trên bộ, trên biển và trên không. Điều này đã được khẳng định trong các Tuyên ngôn độc lập: Nam quốc sơn hà (thời Tiền Lê - Lý); Bình Ngô đại cáo (thời Hậu Lê); Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và trong các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992,...

 • Giới thiệu sách: "Y pháp trị quốc"

  "Y pháp trị quốc" là tài liệu tham khảo đặc biệt dày 488 trang về việc vận dụng pháp trị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là từ Hội nghị Trung ương 4, khóa XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc do Nguyễn Văn Lập chủ biên, được Thông tấn xã Việt Nam xuất bản năm 2014. Cuốn sách đã được PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu trên tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, số 1/2014 với tiêu đề "Y pháp trị quốc" và vai trò lãnh đạo của Đảng (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn.  

 • "Lê Duẩn - một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam"

  Nội dung cuốn sách đã tập trung làm rõ tư duy sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo thực hiện sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Tái bản bộ Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên

  Tiếp tục đáp ứng nhu cầu về bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành biên soạn, xuất bản, phát hành bộ Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị, trong đó bám sát các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng, đặc biệt là Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

 • Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07-11-2006, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội, đi sâu vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước

  Hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đó chính là nhờ Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng; có lý luận tiên phong, đường lối chính trị đúng đắn; có sự phấn đấu không mệt mỏi, hy sinh quên mình của các thế hệ cán bộ, đảng viên; có tổ chức chặt chẽ, đoàn kết thống nhất cao và được Nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, bảo vệ, giúp đỡ.

 • Giới thiệu sách “Những lá thư thời chiến Công an nhân dân”

  Ngày 28/4/2017, Viện Lịch sử Công an và Nhà Xuất bản CAND đã tổ chức buổi Lễ giới thiệu cuốn sách “Những lá thư thời chiến CAND”. Đây là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2017).

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Người đã để lại kho tàng lý luận vô cùng quý giá cho Đảng và Nhân dân ta, trong đó có một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh. Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh do GS. TS. Tô Lâm làm chủ biên sẽ hệ thống và phân tích cụ thể những nội dung tư tưởng đó của Người.  

 • Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam

  “Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam” là cuốn sách chuyên khảo đầu tiên đề cập đến việc xây dựng khung lý thuyết về vấn đề kiểm soát xã hội đối với tội phạm...

1 2

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT